Terms of use acquired images


SÓC PARTICULAR PERSONA FÍSICA

Les fotografies adquirides estan protegides pels drets d’imatge de les persones que hi apareixen i pels drets del seu autor.

Han estat adquirides per un estricte ús particular i individual i no poden ésser objecte de cap tipus d’explotació. En particular no es poden dur a terme actes d’exhibició, reproducció, divulgació posterior, distribució, comunicació pública ni transformació. No se’n pot fer un ús per a finalitats comercials ni publicitàries, ni en propaganda política. Tampoc poden ser objecte de revenda, cessió o llicència. Les imatges adquirides són per a ús particular. L’adquirent es compromet a no fer-ne cap ús diferent del que aquí s’estableix ni a destinar-les a finalitats diferents de les aquí establertes. 

 

SÓC PERSONA JURÍDICA (Associacions, Societats, Fundacions...)

Les fotografies adquirides estan protegides pels drets d’imatge de les persones que hi apareixen i pels drets del seu autor.

Han estat adquirides per un estricte ús intern i especialment es prohibeix la seva exhibició en establiments o espais de lliure concurrència de l’entitat, i no poden ésser objecte de cap tipus d’explotació. En particular no es poden dur a terme actes d’exhibició, reproducció, divulgació posterior, distribució, comunicació pública ni transformació. No se’n pot fer un ús per a finalitats comercials ni publicitàries, ni en propaganda política. Tampoc poden ser objecte de revenda, cessió o llicència. Les imatges adquirides són per a ús particular. L’adquirent es compromet a no fer-ne cap ús diferent del que aquí s’estableix, ni a destinar-les a finalitats diferents de les aquí establertes. 

 

SÓC UN MITJÀ DE COMUNICACIÓ O EMPRESARI PERIODÍSTIC

Les fotografies adquirides estan protegides pels drets d’imatge de les persones que hi apareixen i pels drets del seu autor.

Han estat adquirides per un estricte ús informatiu, i no poden ésser objecte de cap tipus d’explotació diferent. En particular no es poden dur a terme actes d’exhibició, reproducció, divulgació posterior, distribució, comunicació pública ni transformació, fora de l’àmbit estrictament informatiu. No se’n pot fer un ús per finalitats comercials ni publicitàries, ni en propaganda política. Tampoc poden ser objecte de revenda, cessió o llicència. Les imatges adquirides no es poden exhibir en establiments o espais de lliure concurrència. L’adquirent es compromet a no fer-ne cap ús diferent del que aquí s’estableix, ni a destinar-les a finalitats diferents de les aquí establertes.